Jump to content
Stake Forum
Jonata

DICE Betting System "Method Martingale"

Featured Comment

(Observation: I know it's a very well-known method and also very quoted in the forum ... but there are people who use this method but they do not even know his name, so I decided to do this little tutorial, I hope this helps you.)

-----------------------------------Martingale-----------------------------------

Martingale is probably the most popular betting system in existence. It's simple and easy to use, simply double your bet on a loss and reset to your base bet on a win.

The basic martingale strategy is to double up your bet whenever you lose and to reset to your base bet on a win. 

For example:

BET AMOUNT                BET RESULT                TOTAL PROFIT

0.00000100                     WIN                               0.00000100

0.00000100                     LOST                              0.00000000

0.00000200                     LOST                            -0.00000200

0.00000400                     WIN                               0.00000200

0.00000100                     WIN                               0.00000300

0.00000100                    WIN                                0.00000400

0.00000100                     LOST                              0.00000300

0.00000200                     WIN                               0.00000500

0.00000100                     LOST                              0.00000400

0.00000200                     WIN                               0.00000600

0.00000100                     LOST                              0.00000500

0.00000200                     WIN                               0.00000700

For this example, the following settings were used:

BASE: 0.000001

PAYOUT: 2,000X

CHANCE: 49%

 

------------------OBSERVATIONS OF THE METHOD------------------

Despite being the most used method, this method involves great risk and requires caution in the use. So I decided to leave some observations, so that you will not be any more an enemy of the Martingale Method with hasty conclusions:

Have a high balance. This method can give you a huge loss sequence.

  • Be patient. To progress in this method requires time.
  • Do not be greedy. Do not place a betting base that your balance does not support.
  • Learn to stop. No strategy is perfect! Regardless of your balance, one hour it will fail!
  • Play consciously. Know that there is always the possibility of losing! So bet only what you're willing to lose!

INFORMATION FOR GENERAL USE

TO CALCULATE APPROXIMATELY THE AMOUNT OF LOSSES THAT A STRATEGY CAN PROVIDE, MULTIPLY THE PAYOUT FOR 12. I WILL USE THE EXAMPLE ABOVE:  PAYOUT 2,000X12 = 24 LOSSES FOLLOWED

 

GOOD LUCK FOR ALL. KISSES OF LIGHT

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Learn to stop" 

yeah i learned it. martingale is really a traitor. 

you need to have an objective when betting

example if you  have 10k and you're objective is 1k then do it patiently after hitting 1k profit stop it and make another game. that's it. 

good strat but no one is applying -___-

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, wilbur said:

"Aprenda a parar" 

Sim, eu aprendi. Martingale é realmente um traidor. 

você precisa ter um objetivo ao apostar

exemplo, se você tiver 10k e você é objetivo é 1k, então, pacientemente, depois de atingir o lucro de 1k, pare-o e faça outro jogo. é isso aí. 

bom estrato, mas ninguém está aplicando -___-

Yes, the greatest enemy of this method is the insatiable thirst for profit. Want to double, triple the balance with Martingale, it does not work that well. I, for example, have already received 20 losses in a row. That is: Starting from the minimum base 1 satoshi, 20 double losses resulted in 1,048,576 satoshis to profit 1 satoshi

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29/11/2017 at 9:11 AM, Jonata said:

(Quan sát: Tôi biết đó là một phương pháp rất nổi tiếng và cũng được trích dẫn trong diễn đàn ... nhưng có những người sử dụng phương pháp này nhưng họ thậm chí không biết tên của anh ta, vì vậy tôi quyết định làm bài hướng dẫn này ít, tôi hy vọng điều này giúp bạn.)

--------------------------------- Martingale -------------- ---------------------

Martingale có lẽ là hệ thống cá cược phổ biến nhất hiện nay. Nó đơn giản và dễ sử dụng, đơn giản chỉ cần tăng gấp đôi số tiền đặt cược của bạn và mất cơ hội đặt cược cơ bản của bạn trên chiến thắng.

Chiến lược martingale cơ bản là tăng gấp đôi cược của bạn bất cứ khi nào bạn bị mất và để đặt lại cơ sở của bạn trên một chiến thắng. 

Ví dụ:

BET AMOUNT KẾT QUẢ LỢI TỨC TỔNG HỢP

0.00000100                      WIN                                0.00000100

0.00000100                      LOST                              0.00000000

0.00000200                      LOST                             -0.00000200

0.00000400                      WIN                                0.00000200

0.00000100                      WIN                                0.00000300

0.00000100                    WIN                                 0.00000400

0.00000100                      LOST                               0.00000300

0.00000200                      WIN                                0.00000500

0.00000100                      LOST                               0.00000400

0.00000200                      WIN                                0.00000600

0.00000100                      LOST                               0.00000500

0.00000200                      WIN                                0.00000700

Đối với ví dụ này, các cài đặt sau đã được sử dụng:

BASE: 0.000001

PAYOUT: 2,000X

CHANCE: 49%

 

------------------ QUYỀN LỢI CỦA PHƯƠNG PHÁP ------------------

Mặc dù là phương pháp được sử dụng nhiều nhất, phương pháp này liên quan đến nguy cơ lớn và cần thận trọng khi sử dụng. Vì vậy, tôi quyết định để lại một số quan sát, để bạn sẽ không còn là một kẻ thù của Phương pháp Martingale với kết luận vội vàng:

Có sự cân bằng cao. Phương pháp này có thể cho bạn một chuỗi mất mát rất lớn.

  • Kiên nhẫn. Để tiến bộ trong phương pháp này đòi hỏi thời gian.
  • Đừng quá tham lam. Không đặt cơ sở cá cược rằng số dư của bạn không hỗ trợ.
  • Học để dừng lại. Không có chiến lược nào là hoàn hảo! Bất kể số dư của bạn, một giờ nó sẽ thất bại!
  • Chơi một cách có ý thức. Biết rằng có luôn luôn có khả năng mất! Vì vậy, đặt cược chỉ những gì bạn sẵn sàng để mất!

THÔNG TIN VỀ S US DỤNG CHUNG

Để tính toán xấp xỉ số lỗ là một chiến lược thể cung cấp, nhân thanh toán cho 12. Tôi sẽ sử dụng ví dụ trên: PAYOUT 2,000X12 = 24 THIỆT HẠI THEO

 

CHÚC TẤT CẢ MAY MẮN. KISSES OF LIGHT

Hi-lo 

It's too long to run after it

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×